ค้นหาหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree

Search
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ประเภทหลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
N021471 ทักษะการจัดการเอกสารแบบมืออาชีพและการใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกระดานคำนวณขั้นสูง Professional Document Management Skill and Advance Electronic Spread Sheet for Special Function and Database รายวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจุบัน
N0332312 ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนกับการจัดการศึกษาปฐมวัย Parental, Family and Community in Early Childhood Education รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
N0505112 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0501319 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0501367 การพัฒนาองค์กรเรียนรู้ในงานสาธารณสุข Learning Organization Development in Public Health รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0501369 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Tourism Management รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0708211 พื้นฐานวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจ Foundation of Data Science for Business รายวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2565 ปัจุบัน
N0706444 การสร้างคอนเทนต์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ Content Marketing and Social Media รายวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2565 ปัจุบัน
N1001353 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตระกะ Digital Systems and Logic Design รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
N10022332 เทคโนโลยียาง Rubber Technology รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
256402221201004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Processing and Handling Innovation for Functional Meat Products ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2564 ปัจจุบัน
256402221201003 หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Anti-aging beverage production ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2564 ปัจจุบัน
256402221202002 หลักสูตรประกาศนียบัตร การผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certificate Program in Production of Natural Extract in Skin Care Products ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2564 ปัจจุบัน
256302221201001 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2563 ปัจจุบัน
256402220214003 หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Digital Skills for Officers’ Potential Development ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220215005 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Data Analytics for Customer Service Strategies ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220215004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Service Innovation for Entrepreneurship ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220214002 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Mobile Application Development ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256402220214001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certification in Internet of Things Innovation ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
M031703 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคสถานการณ์โควิด 19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Non-Degree Program in Innovation and Digital Technology Application of Basic Educational Learning Management in The COVID-9 Situation for Teachers and Educational Personnel ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
M030805 หลักสูตรประกาศนียบัตรศาสตร์การสอน Certificate of Science of Teaching ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
256402210313001 หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 Certificate in Learning Innovation for Professional Teacher ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
M031302 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการพัฒนา Certificate of Science and Mathematics Teacher for Development ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
M030801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการยกระดับสมรรถนะของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Non-Degree program in Enhancing teacher competency to develop students' higher - order thinking skills in South Thailand Schools ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
256502220403002 หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certificate of Product Quality Development under Agricultural Standards ชุดวิชา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2565 ปัจจุบัน
256502220403001 หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certificate of Agricultural Technology and Innovation ชุดวิชา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2565 ปัจจุบัน
256502220501005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certificate of Research and Health Innovation ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220503004 หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการออกกำลังกาย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certification of Personal Trainer and Exercise ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220502003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certification of Engineering and Occupational Health and Safety Technology ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220502002 หลักสูตรประกาศนียบัตรความปลอดภัย กฎหมาย มาตรฐาน การจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certification of Safety, Law, Standards, Occupational Health and Safety Management ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220502001 หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 Certification of Occupational Health and Industrial Hygiene ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256602230801004 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการหนี้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 Certification for Debt Management ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
256602230801003 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 Certificate of Legal for the Development of Insurance Entrepreneurs ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
256602230801002 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการการค้า โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 Certification in Law for Trade Management by Modern -Technology ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
25660230801001 หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 Certification in Alternative dispute resolution ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน