ค้นหาหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree

Search
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร ประเภทหลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
N021471 ทักษะการจัดการเอกสารแบบมืออาชีพและการใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกระดานคำนวณขั้นสูง Professional Document Management Skill and Advance Electronic Spread Sheet for Special Function and Database รายวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2564 ปัจุบัน
N0332312 ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนกับการจัดการศึกษาปฐมวัย Parental, Family and Community in Early Childhood Education รายวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
N0505112 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0501319 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health Literacy รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0501367 การพัฒนาองค์กรเรียนรู้ในงานสาธารณสุข Learning Organization Development in Public Health รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0501369 การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Health Tourism Management รายวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจุบัน
N0708211 พื้นฐานวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจ Foundation of Data Science for Business รายวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2565 ปัจุบัน
N0706444 การสร้างคอนเทนต์การตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ Content Marketing and Social Media รายวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2565 ปัจุบัน
N1001353 ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตระกะ Digital Systems and Logic Design รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
N10022332 เทคโนโลยียาง Rubber Technology รายวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
M040201 หลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ Certificate of Commercial Livestock Production Technology for Entrepreneurship ชุดวิชา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2566 ปัจจุบัน
M012101 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาเกาหลีสำหรับแรงงาน Certificate of Korean Language for Labor ชุดวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M021801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการขยะมูลฝอยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน Certification of Solid Waste Management to Circular Economy ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2566 ปัจจุบัน
M020101 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ และพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ Certificate of local freshwater fish aquaculture for conservation and the development to economical species ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2566 ปัจจุบัน
256402220214001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Certification in Internet of Things Innovation ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2564 ปัจจุบัน
256402220214003 หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน Certification in Digital Skills for Officers’ Potential Development ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2564 ปัจจุบัน
256402220214002 หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ Certification in Mobile Application Development ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2564 ปัจจุบัน
256402220215004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Certification in Service Innovation for Entrepreneurship ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2564 ปัจจุบัน
256402220215005 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า Certification in Data Analytics for Customer Service Strategies ชุดวิชา คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2564 ปัจจุบัน
M031302 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการพัฒนา Certificate of Science and Mathematics Teacher for Development ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
256402210313001 หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ Certificate in Learning Innovation for Professional Teacher ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2564 ปัจจุบัน
256302221201001 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2563 ปัจจุบัน
256402221202002 หลักสูตรประกาศนียบัตร การผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ Certificate Program in Production of Natural Extract in Skin Care Products ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2564 ปัจจุบัน
256402221201003 หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย Certification in Anti-aging beverage production ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2564 ปัจจุบัน
256402221201004 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพ Certification in Processing and Handling Innovation for Functional Meat Products ชุดวิชา คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 2564 ปัจจุบัน
256502220403001 หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร Certificate of Agricultural Technology and Innovation ชุดวิชา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2565 ปัจจุบัน
256502220403002 หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร Certificate of Product Quality Development under Agricultural Standards ชุดวิชา คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2565 ปัจจุบัน
256502220502001 หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Certification of Occupational Health and Industrial Hygiene ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220502002 หลักสูตรประกาศนียบัตรความปลอดภัย กฎหมาย มาตรฐาน การจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Certification of Safety, Law, Standards, Occupational Health and Safety Management ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220502003 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย Certification of Engineering and Occupational Health and Safety Technology ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220503004 หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการออกกำลังกาย Certification of Personal Trainer and Exercise ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
256502220501005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ Certificate of Research and Health Innovation ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2565 ปัจจุบัน
M030805 หลักสูตรประกาศนียบัตรศาสตร์การสอน Certificate of Science of Teaching ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
25660230801001 หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก Certification in Alternative dispute resolution ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
256602230801002 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการการค้า โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ Certification in Law for Trade Management by Modern -Technology ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
256602230801003 หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย Certificate of Legal for the Development of Insurance Entrepreneurs ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
256602230801004 หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการหนี้ Certification for Debt Management ชุดวิชา คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M031703 หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคสถานการณ์โควิด 19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา Non-Degree Program in Innovation and Digital Technology Application of Basic Educational Learning Management in The COVID-9 Situation for Teachers and Educational Personnel ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
M030801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการยกระดับสมรรถนะของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ Non-Degree program in Enhancing teacher competency to develop students' higher - order thinking skills in South Thailand Schools ชุดวิชา คณะศึกษาศาสตร์ 2565 ปัจจุบัน
M060301 หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะพื้นฐานดนตรีไทย Certificate of Basic Skills in Thai Music ชุดวิชา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M070901 หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ Certificate of Business Management Strategy ชุดวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2566 ปัจจุบัน
M070101 หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการ Certificate of Entrepreneurship ชุดวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2566 ปัจจุบัน
M0706001 หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ Certification of Modern Trade Business Management ชุดวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2566 ปัจจุบัน
M070201 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่ Certificate of Accounting and Taxation for Startup entrepreneur ชุดวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2566 ปัจจุบัน
M070801 หลักสูตรประกาศนียบัตรการวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาการทำงานทางธุรกิจ Certificate of Diagnosis for Business Development ชุดวิชา คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2566 ปัจจุบัน
M011101 หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยลักษณ์ Certificate of Art Thai Usage ชุดวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M131101 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร Certificate of Malay Language for Communication ชุดวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M01150010203 หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ Certificate of English for Entrepreneurship ชุดวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M0122102 หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาเกาหลี Certificate of Korean Language ชุดวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2566 ปัจจุบัน
M050501 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมสังคมทางการแพทย์แผนไทย Certificate of Research and Thai Traditional Medicine Social Innovation ชุดวิชา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2566 ปัจจุบัน