หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220502001
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีวอนามัยและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Occupational Health and Industrial Hygiene

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N050211 พิษวิทยาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม Occupational Health and Environmental Toxicology 2( 2- 0- 4)
N050212 สรีระวิทยาการทำงานและการยศาสตร์ Work Physiology and Ergonomics 3( 3- 0- 6)
N050213 อาชีวเวชศาสตร์ Occupational Medicine 2( 2- 0- 4)
N050214 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Principles of Industrial Hygiene 3( 3- 0- 6)
N050215 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Sampling and Analysis in Industrial Hygiene 3( 2- 2- 5)
N050216 การฝึกปฏิบัติทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม Field Practice in Industrial Hygiene 2( 0- 6- 0)