หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402220214002
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Mobile Application Development

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
12/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N021450 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือขั้นพื้นฐาน (Introduction to Mobile Application Development) 2( 1- 2- 4)
N021451 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือขั้นกลาง (Intermediate level of Mobile Application Development) 3( 1- 4- 6)
N021452 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือขั้นสูง (Advance Mobile Application Development) 3( 1- 4- 6)
N021453 โคงงานการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันบนมือถือ (Project in Mobile Application Development) 1( 0- 2- 4)