หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256602230801002
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายสำหรับการบริหารจัดการการค้า โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Law for Trade Management by Modern -Technology

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0801471 กฎหมายกับการบริหารจัดการองค์กรเบื้องต้น Law Organization Management 3( 2- 3- 4)
N0801473 เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา Technology for Business Operations and Intellectual Property Law 3( 2- 3- 4)
N0801474 หลักการบัญชีและการวางแผนภาษีอากร Accounting and Tax Planning 3( 2- 3- 4)