หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402221202002
คณะ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตร การผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสารสกัดธรรมชาติ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate Program in Production of Natural Extract in Skin Care Products

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
04/09/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N120211 วัตถุดิบเครื่องสำอาง Cosmetic Raw Materials 1( 1- 0- 2)
N120212 สารธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง Natural Ingredients for Cosmetic 2( 1- 3- 2)
N120213 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว Skin Care Product Formulation 2( 0- 6- 2)
N120214 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว Bioassay and Quality testing for Skin Care Product 3( 1- 6- 2)
N120241 การตลาดเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว Fundamental Marketing for Skin Care Product 1( 1- 2- 2)