หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M131101
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Malay Language for Communication

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/04/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0113223 การเขียนภาษามลายู Malay Writing 3( 2- 2- 5)
N0113221 การฟัง-พูดภาษามลายู Malay Listening-Speaking 3( 2- 2- 5)
N0113222 การอ่านภาษามลายู Malay Reading 3( 2- 2- 5)