หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220403002
คณะ :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพผลผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้าเกษตร
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Product Quality Development under Agricultural Standards

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N040372 มาตรฐานสินค้าเกษตรและการขอขึ้นทะเบียน Agricultural Standard and Certificate Registration 3( 2- 4- 3)
N040373 การออกแบบระบบการควบคุมภายใน Designing of Internal Control System 2( 1- 3- 2)
N040381 การวางแผนระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม Participatory Guarantee System Planning 2( 1- 3- 2)
N040391 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและระบบโลจิสติกส์ Development of Agricultural Product and Logistics 2( 1- 3- 2)