หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220403001
คณะ :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Agricultural Technology and Innovation

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N040341 เทคโนโลยีจุลินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ Technology of Microbial and Organic Fertilizers 3( 2- 3- 4)
N040371 การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ Modern Farm Management 3( 2- 3- 4)
N040362 การออกแบบนวัตกรรมการผลิตพืชสำหรับฟาร์มขนาดย่อม Designing of Innovation in Crop Production for Small Farms Scale 3( 2- 3- 4)
N040369 ผู้ประกอบการทางการเกษตร Agricultural Entrepreneurship 2( 1- 3- 2)