หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M012101
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาเกาหลีสำหรับแรงงาน
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Korean Language for Labor

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/04/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0121011 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน Basic Korean for daily life 3( 3- 0- 6)
N0121012 ภาษาเกาหลีเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ Korean for working in the workplace 3( 2- 2- 5)
N0121013 ภาษาเกาหลีเพื่อการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี 1 Korean for the Korean Language Proficiency Test 1 3( 2- 2- 5)
N0121014 ภาษาเกาหลีเพื่อการทดสอบวัดความสามารถทางภาษาเกาหลี 2 Korean for the Korean Language Proficiency Test 2 3( 2- 2- 5)