หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M020101
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการเพาะเลี้ยงปลาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์พันธุ์ และพัฒนาเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of local freshwater fish aquaculture for conservation and the development to economical species

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต