หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220502003
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Engineering and Occupational Health and Safety Technology

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N050231 เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing 1( 0- 3- 0)
N050232 หลักการวิศวกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Engineering Principles for Occupational Health and Safety 3( 3- 2- 6)
N050233 การควบคุมมลภาวะอากาศและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม Industrial Ventilation and Air Pollution Control 3( 2- 2- 5)
N050234 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Safety Engineering in Industrial Work 2( 2- 0- 4)
N050235 การจัดการสารเคมีและกากของเสียอันตราย Chemical and Hazardous Waste Management 2( 2- 0- 4)
N050236 เทคโนโลยีและนวัตกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Technology and Industrial Safety Innovations 2( 1- 2- 3)
N050237 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Professional Experience in Occupational Health and Safety 3( 0- 9- 0)