หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M050501
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมสังคมทางการแพทย์แผนไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Research and Thai Traditional Medicine Social Innovation

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0505011 สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย Sociology and Anthropology for Thai Traditional Medicine 1( 1- 0- 2)
N0505012 ระบาดวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย Epidemiology for Thai Traditional Medicine 2( 2- 0- 4)
N0505013 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย Research Methodology in Thai Traditional Medicine 2( 1- 2- 3)
N0505014 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย Seminar in Thai Traditional Medicine 1( 0- 2- 1)
N0505015 นวัตกรรมทางการแพทย์แผนไทย Thai Traditional Medicine Innovation 3( 0- 6- 3)