หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402221201003
คณะ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Anti-aging beverage production

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
04/09/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N120111 วัตถุดิบทางธรรมชาติและสารฟังก์ชันเพื่อการชะลอวัย Natural Ingredients and Anti-aging Functions 1( 1- 0- 2)
N120121 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชะลอวัย Standards and Quality Control for Anti-aging Beverages 1( 0- 3- 2)
N120131 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชะลอวัย Production and Development of Anti-aging Beverage Products 3( 1- 6- 2)
N120141 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชะลอวัย Digital Entrepreneurs for Anti-aging Beverage Product 3( 2- 3- 4)
N120151 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตและบริการเครื่องดื่มชะลอวัย Occupational Experience in Anti-aging Beverage Production and Services 1( 0- 3- 0)