หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N1001353
คณะ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ระบบดิจิทัลและการออกแบบเชิงตระกะ
     ภาษาอังกฤษ :
Digital Systems and Logic Design

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
10/01/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :