หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
25660230801001
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรกระบวนการยุติธรรมทางเลือก
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Alternative dispute resolution

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0801314 กฎหมายไทยเบื้องต้น Introduction to Thai Law 3( 3- 0- 6)
N0801349 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา Criminal Justice Process 3( 3- 0- 6)
N0801416 การระงับข้อพิพาททางเลือก Alternative Dispute Resolution 3( 2- 3- 4)