หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N0501369
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
การจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
     ภาษาอังกฤษ :
Health Tourism Management

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
18/03/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :