หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M060301
คณะ :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะพื้นฐานดนตรีไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Basic Skills in Thai Music

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0603132 ทักษะพื้นฐานดนตรีไทย 2 Basic Skills in Thai Music 2 3( 2- 2- 5)
N0603131 ทักษะพื้นฐานดนตรีไทย 1 Basic Skills in Thai Music 1 3( 2- 2- 5)
N0603133 ทักษะพื้นฐานดนตรีไทย 3 Basic Skills in Thai Music 3 3( 2- 2- 5)
N0603134 การฝึกประสบการณ์แสดงดนตรีไทย Practicum of Thai Music Performance 3( 0- 9- 0)