หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N0708211
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
พื้นฐานวิทยาการข้อมูลทางธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ :
Foundation of Data Science for Business

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
18/03/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :