หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256602230801003
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Legal for the Development of Insurance Entrepreneurs

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
06/08/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0801031 หลักการจัดการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย Principles of Management and Introduction to Insurance Business 3( 2- 2- 5)
N0801032 กฎหมายและการดำเนินการธุรกิจประกันภัย Laws and Non-Life Insurance Operations 3( 2- 2- 5)
N0801033 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมสัญญาและหลักการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัย Juristic Act and Contract and Principles of Risk Management for Insurance Entrepreneurs 3( 2- 2- 5)