หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N0332312
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
     ภาษาอังกฤษ :
Parental, Family and Community in Early Childhood Education

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
10/01/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :