หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M0706001
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Modern Trade Business Management

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0706323 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Information System for Modern Trade Business Management 3( 2- 2- 5)
N0706444 การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ Content Marketing and Social Media 3( 2- 2- 5)
N0706451 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ Database Management System 3( 3- 0- 6)