หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402221201004
คณะ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการแปรรูปและการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อสุขภาพ
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Processing and Handling Innovation for Functional Meat Products

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
05/02/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N120132 เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Meat and Poultry Processing Technology 3( 2- 3- 4)
N120142 การจัดการระบบการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Meat and Poultry Production Management System 2( 1- 3- 2)
N120143 กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Design Thinking Process and Product Development 2( 1- 3- 2)
N120122 มาตรฐานและข้อกำหนดทางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Standards and Regulation for Meat and Poultry Product Industry 1( 0- 3- 0)
N120112 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก Food Quality Control for Meat and Poultry Meat Products 2( 1- 3- 2)