ค้นหาหลักสูตรระยะสั้น

Search
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
F6703002 การจัดการเรียนรู้ และวิธีวัด และประเมินผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703009 การผลิตสื่อและเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนสำหรับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6704001 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และการใช้ประโยชน์ภายใต้ - สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 2567 ปัจจุบัน
F6703005 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE : Outcome-Based Education) ของผู้เรียน OBE : Outcome-Based Education ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703001 การวิจัยในชั้นเรียน Classroom Action Research ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703010 การสร้างเครื่องมือและเกณฑ์ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต แบบ Scoring Rubrics ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703006 การสอนแบบเป็นทีมที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้และกลุ่มของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703008 การออกแบบรายวิชาออนไลน์โดยใช้ระบบ MOOC ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703004 การออกแบบและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6703003 การเขียนรายงานประวัติและผลงานของอาจารย์เพื่อยื่นขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2566 ปัจจุบัน
F6703011 การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ทางด้าน การเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2567 ปัจจุบัน
F6704003 นักนวัตกรรมสังคม - สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 2567 ปัจจุบัน
F6704002 นักนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ - สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 2567 ปัจจุบัน