หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M031703
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคสถานการณ์โควิด 19 สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ภาษาอังกฤษ :
Non-Degree Program in Innovation and Digital Technology Application of Basic Educational Learning Management in The COVID-9 Situation for Teachers and Educational Personnel

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
19/10/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0317510 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และทักษะการสอนโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล Design of learning management and teaching skills by integrating digital technology 3( 2- 2- 5)
N0317520 ปฏิบัติการ 1 การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษา Fundamentals and learning management tools with digital technology 3( 0- 9- 0)
N0317521 ปฏิบัติการ 2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในบริบทของสถานศึกษา Digital technology and digital platform Application for learning management for basic education school 3( 0- 9- 0)