หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M070901
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Business Management Strategy

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0709511 การจัดการการตลาด Marketing Management 3( 2- 2- 5)
N0709512 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resources Management 3( 2- 2- 5)
N0709513 การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management 3( 2- 2- 5)