หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M040201
คณะ :
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Commercial Livestock Production Technology for Entrepreneurship

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0402011 ระบบการผลิตและการจัดการโคเนื้อและโคนม Beef and Dairy Cattle Production Systems and Management 3( 2- 3- 4)
N0402012 ระบบการผลิตและการจัดการสุกร Swine Production Systems and Management 3( 2- 3- 4)
N0402013 ระบบการผลิตและการจัดการไก่เนื้อและไก่ไข่ Broiler and Layer Chicken Production Systems and Management 3( 2- 3- 4)