หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220503004
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา และการออกกำลังกาย
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Personal Trainer and Exercise

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N050311 ผู้นำการออกกำลังกายแบบกลุ่ม Group Exercise Leader 2( 1- 2- 3)
N050321 เวชศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด Sports Medicine and Therapeutic Exercise 3( 2- 2- 5)
N050331 การทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย Physical Fitness Testing and Assessment 2( 1- 2- 3)
N050332 การออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย Exercise Program Design 2( 1- 2- 3)
N050333 ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล Personal Trainer 2( 1- 2- 3)
N050334 นวดทางการกีฬา Sports Massage 3( 2- 2- 5)
N050335 หลักวิทยาศาสตร์การเป็นผู้ฝึกกีฬา Scientific Principles of Sports Coaching 3( 2- 2- 5)