หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M030801
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการยกระดับสมรรถนะของครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน (Higher-order Thinking) สำหรับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดภาคใต้
     ภาษาอังกฤษ :
Non-Degree program in Enhancing teacher competency to develop students' higher - order thinking skills in South Thailand Schools

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
19/10/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0313011 วิถีครูเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียน Teacher's Ways on Students' Higher-Order Thinking Skills Development 4( 2- 4- 6)
N0313012 ปฏิบัติการ 1 สมรรถนะการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในชั้นเรียน Practicum I Teaching Competency to Promote Higher-Order Thinking skills in Classroom 3( 2- 2- 5)
N0313013 ปฏิบัติการ 2 ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพด้วยการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด Practicum II Professional Learning Community by Lesson Study and Open Approach 3( 0- 9- 0)