หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256602230801004
คณะ :
คณะนิติศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารจัดการหนี้
     ภาษาอังกฤษ :
Certification for Debt Management

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
06/08/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0801041 กฎหมายว่าด้วยสัญญาและหลักประกันทางพาณิชย์และธุรกิจ Law on Business and Commercial Security and Contract 3( 3- 0- 6)
N0801042 กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้และบังคับคดีเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจ Law on Debt Collection and Enforcement on Business Contracts 3( 3- 0- 6)
N0801043 กลยุทธ์การเจรจาและการจัดการเพื่อการบังคับชำระหนี้ Contract Negotiation and Management Strategies for Compulsory Performance 3( 1- 6- 2)