หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M070101
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Entrepreneurship

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0701111 หลักเศรษฐศาสตร์ Principles of Economics 3( 3- 0- 6)
N0701112 การบัญชีสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการ Accounting for Executives and Entrepreneurs 3( 2- 2- 5)
N0701113 หลักการตลาด Principles of Marketing 3( 2- 2- 5)
N0701114 โมเดลธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ Business Model for Entrepreneurs 3( 2- 2- 5)
N0701115 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร Business Laws and Taxation 3( 3- 0- 6)
N0701116 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักการตลาด Business English for Marketers 3( 2- 2- 5)