หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402220214003
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Digital Skills for Officers’ Potential Development

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
12/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N021472 การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วยเครื่องมือนำเสนอยุคใหม่ Professional Presentation Skill using Information Visualization Tool 2( 1- 2- 4)
N021474 โครงงานทักษะดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน Project in Digital Skills for Officers’ Potential Development 1( 0- 2- 4)
N021473 การใช้งานเครื่องมือจัดการสำนักงานร่วมกันบนคลาวน์ขั้นสูง Advance Office Tool Cooperative on Cloud 3( 1- 4- 6)
N021471 ทักษะการจัดการเอกสารแบบมืออาชีพและการใช้ฟังก์ชั่นสำหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วยกระดานคำนวณขั้นสูง Professional Document Management Skill and Advance Electronic Spread Sheet for Special Function and Database 3( 1- 4- 6)