หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M030805
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรศาสตร์การสอน
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Science of Teaching

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/12/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0314513 หลักสูตรและวิธีวิทยาการการจัดการเรียนรู้ Curriculum and Pedagogy for Learning Management 3( 2- 2- 5)
N0314514 การประเมินเพื่อการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา Assessment for Learning and Educational Quality Assurance 3( 2- 2- 5)
N0314521 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 Professional Practicum in School 1 3( 270- 0- 0)