หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402210313001
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สำหรับครูมืออาชีพ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate in Learning Innovation for Professional Teacher

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0313515 สะเต็มศึกษา STEM Education 3( 2- 2- 5)
N0324521 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนสำหรับครูมืออาชีพ Learning Management and Classroom Management for Professional Teacher 3( 2- 2- 5)
N0324620 โลกทัศน์การเรียนรู้ครูมืออาชีพ Learning Wordview for Professional Teacher 3( 2- 2- 5)