หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree
คณะ จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ฝ่ายวิชาการ 3
คณะศึกษาศาสตร์ 9
คณะนิติศาสตร์ 3
รวม 15