หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220502002
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรความปลอดภัย กฎหมาย มาตรฐาน การจัดการด้าน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Safety, Law, Standards, Occupational Health and Safety Management

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N050221 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน Fire Protection and Emergency Response 2( 1- 2- 3)
N050222 หลักความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Principles of Safety in Industrial Work 2( 1- 2- 3)
N050223 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงในงานอุตสาหกรรม Risk Assessment and Management in Industrial Work 2( 1- 2- 3)
N050224 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย Industrial Processes and Hazards 2( 2- 0- 4)
N050225 โครงการทางด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Occupational Health, Safety and Environment project 1( 0- 3- 0)
N050226 การบริหารจัดการทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Management System 2( 2- 0- 4)
N050227 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสาธารณสุข Occupational Health, Work Safety, and Public Health Laws 2( 2- 0- 4)
N050228 กฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยระดับชาติ และนานาชาติ National and International Occupational Health and Safety Laws and Standards 2( 2- 0- 4)
N050229 การควบคุมคุณภาพสำหรับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Quality Control for Occupational Health and Safety 2( 2- 0- 4)