หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402220215005
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับกลยุทธ์การบริการลูกค้า
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Data Analytics for Customer Service Strategies

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
12/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N021521 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management 3( 2- 2- 5)
N021522 การนำเสนอภาพข้อมูล Data Visualization 2( 1- 2- 3)
N021523 การวิเคราะห์แบบจำลองข้อมูลและธุรกิจอัจฉริยะ Data Model and Business Intelligence Analytics 2( 1- 2- 3)
N021524 โครงงานรวบยอด Capstone Project 2( 0- 4- 2)