หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402220214001
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Internet of Things Innovation

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
12/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N021461 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและอุปกรณ์ต่อพ่วง Internet of Things and Peripherals 2( 1- 2- 4)
N021462 การเขียนโปรแกรมควบคุมบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Control Programming with Microcontroller Boards 3( 1- 4- 6)
N021463 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งกับแพลตฟอร์มคลาวด์ Internet of Things with Cloud Platform 3( 1- 4- 6)
N021464 โครงงานการพัฒนานวัตกรรมอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Project in Internet of Things Innovation 1( 0- 2- 4)