หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M070201
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการใหม่
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Accounting and Taxation for Startup entrepreneur

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0702115 การบัญชีชั้นต้น 1 Fundamental Accounting 1 3( 3- 0- 6)
N0702116 การบัญชีชั้นต้น 2 Fundamental Accounting 2 3( 3- 0- 6)
N0702215 การภาษีอากร Taxation 3( 3- 0- 6)