หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M01150010203
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of English for Entrepreneurship

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/04/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0115301 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Business Listening and Speaking 3( 2- 2- 5)
N0115302 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ Business Reading and Writing 3( 2- 2- 5)
N0115303 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบการธุรกิจ English for Entrepreneurship 3( 2- 2- 5)