หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบรายวิชา

รหัสหลักสูตร :
N0505112
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Laws and Professional Ethics of Thai Traditional Medicine

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
18/03/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :