หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256402220215004
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมบริการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
     ภาษาอังกฤษ :
Certification in Service Innovation for Entrepreneurship

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
12/06/2564
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2564
สถานะ :
ปัจจุบัน
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N021511 นวัตกรรมบริการและการคิดเชิงออกแบบ Service Innovation and Design Thinking 3( 2- 2- 5)
N021512 การตลาดดิจิทัล Digital Marketing 2( 1- 2- 3)
N021513 ปัญญาประดิษฐ์สำหรับบริการดิจิทัล Artificial Intelligence for Digital Service 2( 1- 2- 3)
N021514 โครงงานรวบยอด Capstone Project 2( 0- 4- 2)