หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256502220501005
คณะ :
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Research and Health Innovation

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
27/04/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N050111 วิธีวิทยาการวิจัยทางสาธารณสุข Research Methodology in Public Health 3( 2- 2- 5)
N050112 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในงานสาธารณสุข Action Research in Public Health 2( 2- 0- 4)
N050113 หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานสาธารณสุข Evidence Based in Public Health 3( 2- 2- 5)
N050114 นวัตกรรมทางสุขภาพ Health Innovation 3( 3- 0- 6)