หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
256302221201001
คณะ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการด้านธุรกิจการผลิตขนมอบมืออาชีพ
     ภาษาอังกฤษ :


วันที่อนุมัติหลักสูตร :
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2563
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N120113 วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่อมือการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ Material and Equipment for Bakery Products 1( 1- 0- 2)
N120123 มาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมอบ Standards, Quality Control and Packaging for Bakery Products 1( 0- 3- 0)
N120133 การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ Production and Product Development for Bakery 2( 1- 3- 2)
N120144 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ขนมอบ Digital Entrepreneurs for Bakery Products 2( 1- 3- 2)
N120152 ประสบการณ์วิชาชีพด้านการผลิตและบริการผลิตภัณฑ์ขนมอบ Occupational Experience for Bakery Production and Services 3( 0- 9- 2)