หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M070801
คณะ :
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการวินิจฉัยปัญหาและพัฒนาการทำงานทางธุรกิจ
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Diagnosis for Business Development

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/02/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0708323 การฝึกประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับธุรกิจ Practices on Advanced Computer Programs for Business 3( 2- 2- 5)
N0708328 ระเบียบวิธีวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ Research Methodology for Entrepreneurship and Management 3( 2- 2- 5)
N0708423 ปฏิบัติการวิจัยทางการประกอบการและการจัดการ Research Practicum in Entrepreneurship and Management 3( 1- 4- 4)