หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M011101
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรไทยลักษณ์
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Art Thai Usage

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/04/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0111042 การเขียนสารคดี Non-Fiction Writing 3( 2- 2- 5)
N0111043 การเขียนร้อยกรอง Poetry Writing 3( 2- 2- 5)