หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M0122102
คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตร ภาษาเกาหลี
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Korean Language

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/04/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
xxxx
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0121015 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น Basic Korean 3( 3- 0- 6)
N0121016 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1 Korean for Communication ? 3( 2- 2- 5)
N0121017 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2 Korean for Communication ? 3( 2- 2- 5)
N0121018 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3 Korean for Communication ? 3( 2- 2- 5)