ค้นหาหลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

Search
 
รหัสหลักสูตร หลักสูตร คณะ ปีที่เริ่มใช้ ไฟล์ สถานะ
P0000151 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 English for Communication 1 คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 2567 ปัจุบัน
P0801121 กฎหมายมหาชนเบื้องต้น Public Law คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0125243 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Natural Resources and Environmental Management คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0303232 การจัดการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา Learning Management in Multicultural Societies for Elementary Education คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0308240 การวัด ประเมิน และประกันคุณภาพการศึกษา Education Measurement Evaluation and Quality Assurance คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0003111 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง Citizenship Education คณะศึกษาศาสตร์ 2567 ปัจุบัน
P0000271 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม Entrepreneurial Mindset and Innovative Business Development คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 2567 ปัจุบัน
P0202103 คณิตศาสตร์เบื้องต้น Basic Mathematics คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2566 ปัจุบัน
P0214103 ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายดิจิทัล Cybersecurity and Digital Law คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2566 ปัจุบัน
P0125121 ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป Basic Knowledge in General Laws คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0000241 ชุดความคิดการเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม Entrepreneurial Mindset and Innovative Business Development ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2565 ปัจุบัน
P0202101 ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ Logic and Proof คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2567 ปัจุบัน
P0308312 นวัตกรรมครูกล้าสอน Innovations of Teachers Bravely Teaching คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0332111 พื้นฐานทางการศึกษาปฐมวัย Fundamental of Early Childhood Education คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0209106 ฟิสิกส์สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ Physics for Life Science คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2566 ปัจุบัน
P0000156 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication คณะสหวิทยาการและการประกอบการ 2567 ปัจุบัน
P0000111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร Thai for Communication 3(2-2-5) ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2565 ปัจุบัน
P0801501 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร Research of Legal Science คณะนิติศาสตร์ 2565 ปัจุบัน
P0125161 วิถีชีวิตไทย Thai Ways of Life คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0202102 สถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูล Statistics and Data Analysis คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2566 ปัจุบัน
P0000121 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป-วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร English for Communication ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ 2565 ปัจุบัน
P0801111 หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมาย Introduction to Legal Science คณะนิติศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0125451 อาเซียนศึกษา Asean Studies คณะศึกษาศาสตร์ 2566 ปัจุบัน
P0202111 แคลคูลัสตัวแปรเดียว Single Variable Calculus คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 2567 ปัจุบัน