หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M031302
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการพัฒนา
     ภาษาอังกฤษ :
Certificate of Science and Mathematics Teacher for Development

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/12/2565
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2565
สถานะ :
ปัจจุบัน
ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร :
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0313515 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม Science Learning in a Multicultural Society 3( 2- 2- 5)
N0313516 วิถีการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา Ways of Science Learning for Development 3( 2- 2- 5)
N0313517 ครูวิทยาศาสตร์กับวิถีชุมชน The Ways of Community and Science Teacher 3( 2- 2- 5)
N0313525 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสังคมพหุวัฒนธรรม Mathematical Learning in a Multicultural Society 3( 2- 2- 5)
N0313526 วิถีการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนา Ways of Mathematical Learning for Development 3( 2- 2- 5)
N0313527 ครูคณิตศาสตร์กับวิถีชุมชน The Ways of Community and Mathematics Teacher 3( 2- 2- 5)
N0313532 สะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม STEM Education for Improve the Quality of Life and Society 3( 2- 2- 5)