หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M021801
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการขยะมูลฝอยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Solid Waste Management to Circular Economy

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต