หลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree แบบชุดวิชา

รหัสหลักสูตร :
M021801
คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
หลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการขยะมูลฝอยสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
     ภาษาอังกฤษ :
Certification of Solid Waste Management to Circular Economy

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
22/06/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :
 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
N0218342 การมีส่วนร่วมของสาธารณชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม Public Participation in Environmental Management 3( 2- 2- 5)
N0218321 การจัดการขยะมูลฝอย Solid Waste Management 3( 3- 3- 4)
N0218332 การนําของเสียมาใช้ประโยชน์ Waste Utilization 3( 2- 2- 5)