หลักสูตรประกาศนียบัตร Pre-Degree

รหัสหลักสูตร :
P0125161
คณะ :
คณะศึกษาศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย :
วิถีชีวิตไทย
     ภาษาอังกฤษ :
Thai Ways of Life

วันที่อนุมัติหลักสูตร :
26/07/2566
ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :
2566
สถานะ :
ปัจุบัน
รายละเอียดหลักสูตร :